Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FIVEMINUTEDANCE GROEPSLESSEN

 

ARTIKEL 1 – Definities………………………………………………………………………………

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid……………………………………………………………………..

ARTIKEL 3 – Het aanbod……………………………………………………………………………

ARTIKEL 4 – De Overeenkomst……………………………………………………………………

ARTIKEL 5 – Bedenktijd…………………………………………………………………………….

ARTIKEL 6 – Duur en beëindiging…………………………………………………………………

ARTIKEL 7 – Prijs en prijswijzigingen…………………………………………………………….

ARTIKEL 8 – Verplichtingen van de Ondernemer ………………………………………………

ARTIKEL 9 – Verplichtingen van de Consument ………………………………………………..

ARTIKEL 10 – Tussentijdse wijzigingen ………………………………………………………….

ARTIKEL 11 – Bewijs van deelname………………………………………………………………

ARTIKEL 12 – Betaling………………………………………………………………………………

ARTIKEL 13 – Aansprakelijkheid ………………………………………………………………….

ARTIKEL 14 – Klachten……………………………………………………………………………..

ARTIKEL 15 – Geschillencommissie ………………………………………………………………

ARTIKEL 16 – Toepasselijk recht………………………………………………………………….

 

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten.

De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een

beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met

betrekking tot fitnessactiviteiten.

Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter

zake van Fitness.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van

alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument

worden gesloten.

 

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is

van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen

termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na

dagtekening van kracht.

 1. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een deelnameformulier in

dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.

 1. Het aanbod omvat ten minste:

− de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te

bezichtigen;

− de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;

− de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;

− de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;

− de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere

opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om

periodieke kosten of eenmalige kosten;

− op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks

verhoogd kunnen worden;

− de wijze van betaling en de betalingstermijn;

− de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in

geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en;

− het (huishoudelijk) reglement.

 1. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling

van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

 1. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van

deze algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.

De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

 

ARTIKEL 5 – BEDENKTIJD

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de

Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd

herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de

fitnessfaciliteiten.

 

ARTIKEL 6 – DUUR EN BEËINDIGING

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:

− een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;

− een Overeenkomst van langere duur.

Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te

worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het

einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet

tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode

voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen

tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en

ander conform lid 4 van dit artikel.

 1. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de

Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met

inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit

artikel.

 1. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien:

− de Consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de

toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder

redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een

andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige

voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is

gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.

− het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte

onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode

gebruik te maken van de fitnessactiviteiten.

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand

tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

 1. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan,

digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.

 1. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de

bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de

daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere)

abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

 1. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een

bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan

één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een

aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd

met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in

rekening worden gebracht.

 1. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk

indien:

− de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het

toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een

tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

− de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of

jegens een contractant van de Ondernemer.

Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de

door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.

 1. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging

door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

 

ARTIKEL 7 – PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand

genoegzaam bekend gemaakt.

 1. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de

Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het

vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.

 1. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen

op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen

die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging

plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat

er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

 

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten

beantwoorden aan de Overeenkomst.

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende

kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

 

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het

(huishoudelijk) reglement.

 1. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de

Ondernemer.

 1. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem

aangestelde medewerkers op te volgen.

 1. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer

beschikbaar gestelde fitnessruimtes.

 1. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres,

bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de

Ondernemer mede te delen.

 

ARTIKEL 10 – TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden

faciliteiten en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen

minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.

 1. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de

Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement

zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet

rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het

vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.6

 

ARTIKEL 11 – BEWIJS VAN DEELNAME

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na overhandiging van een kopie van

een recent legitimatiebewijs, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het

bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie

van het bezoek.

 1. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een

nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in

redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

 

 

ARTIKEL 12 – BETALING

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op

de wijze zoals is overeengekomen.

 1. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar

door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid

het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

 1. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om

wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel

6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de

oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de

Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.

 1. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer

bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

 

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg

van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de

Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt.

De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van

eigendommen. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor lichamelijke blessures of
ongevallen dei zich voordoen voor, na of tijdens de les.

 1. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De

aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de

Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de

verzekeringsmaatschappij met een minimum van 1.000.000,- euro per geval.

 1. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg

van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de

Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

 

ARTIKEL 14 – KLACHTEN

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure

en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.

 1. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel

mogelijk – doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken

heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem

verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en

voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

 1. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn

rechten ter zake verliest.

 1. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo

snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van

ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,

antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een

indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan

verwachten.

 1. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat

vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 15 – GESCHILLENCOMMISSIE

 1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:

− de totstandkoming van Overeenkomsten of,

− de uitvoering van Overeenkomsten,

kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden

gemaakt bij de Geschillencommissie Fitness, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag

(www.degeschillencommissie.nl).

 1. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als

de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig

Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend.

 1. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de

geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk

aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de

Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en

overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

 1. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de

Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de

Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf

weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij

aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal

achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

 1. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld of

op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie

beslecht door de rechter.

 1. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van

het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt

desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding

verschuldigd.

 1. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend

voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend

plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies

aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen

indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de

gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid

onaanvaardbaar zou zijn.

 

 

ARTIKEL 16 – TOEPASSELIJK RECHT

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is

Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.